The Asian Pacific Association for the Study of the Liver [APASL]

APASL-Central-Office

 • APASL Secretariat-Tokyo
  1-24-7-920, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan
  Tel: +81-3-5312-7686
  Fax: +81-3-5312-7687
  E-mail: apasl_secretariat@apasl.info
 • Secretariat:
  Executive Director: Ms. Izumi Nakano
  Coordinator: Ms. Shizue Kuwayama, Mr. Yusuke Kuroshima
                     Ms. Eriko Onozuka, Ms. Emi Yoshizawa
Institute[Required]
Your Name[Required]
Your Email[Required]
Phone
Subject
Your Message[Required]